Menu
>
Obec Kostolište
ObecKostolište

Operačný program ĽZ

Podpora opatrovateľskej služby v obci Kostolište

            

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Názov projektu:                      Podpora opatrovateľskej služby v obci Kostolište

Kód projektu:                          312081BIY7

Typ projektu:                           Dopytovo orientovaný projekt

Celková výška oprávnených výdavkov projektu:       16 320,00 €

Výška nenávratného finančného príspevku:              16 320,00 €

Riadiaci orgán:                        Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Schéma štátnej pomoci:         Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby č. ŠP SVHZ –  2/2021 uverejnená v Obchodnom vestníku dňa 7.6.2021

Spolufinancovanie obce:        0,- €

Trvanie projektu:                    12/2021 – 11/2023 (24 mesiacov)

Cieľ projektu: Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie obyvateľov obce v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“. Aktivitu budú realizovať opatrovateľky – zamestnankyne obce pre občanov obce podľa zákona o sociálnych službách, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s obcou o poskytovaní opatrovateľskej služby najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Uvedený cieľ prispeje k predchádzaniu umiestňovania klientov do zariadení sociálnych služieb, kedy často práve zmena domáceho prostredia nepriaznivo vplýva na ich celkový psychický a zdravotný stav. Prostredníctvom odborne poskytovanej opatrovateľskej služby sa zlepší kvalita života seniorov a zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu.

Hlavnou aktivitou projektu, ktorou sa zabezpečí cieľ projektu je „Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“ počas 24 mesiacov realizácie projektu v obci Kostolište.

Predmetnú službu bude poskytovať 1  opatrovateľka, resp. opatrovateľ na plný úväzok 2 klientom.

Výsledok projektu: od začiatku realizácie aktivít projektu 01.12.2021 do ukončenia 30.11.2023 boli do projektu zapojené 3 opatrovateľky (ženy), ktoré poskytovali opatrovateľskú službu v domácom prostredí 3 klientom (1 žena a 2 muži). Prostredníctvom realizácie aktivít tohto projektu sa nám podarilo zvyšovať účinnosť súčasných konkrétnych nástrojov v oblasti podpory jednotlivcov a členov ich rodín v prirodzenom prostredí. Poskytovaním opatrovateľskej služby pomáhame, podporujeme a udržiavame nezávislosť, pohodu a kvalitu života opatrovaných v ich vlastných aktivitách, pri maximálnom zachovaní dôstojnosti. Vytvorili sme bezpečné a dostupné prostredie pre obnovenie, udržanie a následné prehlbovanie schopností jednotlivcov a ich rodín viesť samostatnejší život. Projekt prispel k zlepšovaniu dostupnosti a k skvalitňovaniu poskytovania opatrovateľskej služby obyvateľom obce Kostolište.

Zároveň sme počas realizácie aktivít projektu dodržiavali horizontálne princípy rovnosť mužov a žien a nediskrimináciu. Pri výbere osôb zapojených do realizácie aktivít projektu bol dodržaný princíp rovnosti mužov a žien a nediskriminácie. V rámci ich mzdového ohodnotenia nedochádzalo k nerovnému odmeňovaniu za rovnakú prácu na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine osôb. Pri výbere osôb cieľovej skupiny a pri realizácii oprávnených aktivít nedochádzalo k diskriminácii na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine osôb a zároveň nedochádzalo k znevýhodneným podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb. Uvedeným sa napĺňali podmienky horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia tak, ako boli stanovené výzvou. Realizáciou hlavnej aktivity projektu sme zároveň zabezpečili súlad s horizontálnym princípom Udržateľný rozvoj.

www.esf.gov.sk                         www.employment.gov.sk                           www.ec.europa.eu

 

 

Podpora OS v obci Kostolište Typ: PDF dokument, Velkosť: 173.65 kB

Udalosti v obci

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024

Prezidentské voľby

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024

Voľby do EU parlamentu

Operačný program ľudské zdroje

OPPLZ

Integrovaný operačný program 2014-2020

Irop

Program rozvoja vidieka 2014-2020

PRV logo

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023

volby 2023

SPOJENÉ VOĽBY 2022

Voľby 2022

Cestovný poriadok

Arriva

Cintorín Kostolište

Križik

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ESMAO

esmao

Enviropark

ep

Kronika Obce Kostolište

kronika