Menu
>
Obec Kostolište
ObecKostolište

Operačný program ĽZ

Podpora opatrovateľskej služby v obci Kostolište – projekt sa realizuje 

projekt

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Názov projektu:                      Podpora opatrovateľskej služby v obci Kostolište

Kód projektu:                          312081BIY7

Typ projektu:                          Dopytovo orientovaný projekt
Celková výška oprávnených výdavkov projektu:       16 320,00 €
Výška nenávratného finančného príspevku:              16 320,00 €
Riadiaci orgán:                       Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Schéma štátnej pomoci:         Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby č. ŠP SVHZ –  2/2021 uverejnená v Obchodnom vestníku dňa 7.6.2021
Spolufinancovanie obce:        0,- €
Trvanie projektu:                    12/2021 – 11/2023 (24 mesiacov)

Cieľ projektu – prostredníctvom zvyšovania kapacít a efektívneho poskytovania opatrovateľskej služby našim obyvateľom vytvárať a rozširovať funkčný a kvalitný systém terénnych sociálnych služieb na komunitnej úrovni, priamo v domácnostiach/rodinách našich prijímateľov – jednotlivcov odkázaných na pomoc inej osoby.

Hlavnú aktivitu projektu – poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí, bude v priebehu projektu realizovať 1 opatrovateľka. Predpokladaný počet osôb, ktoré využijú nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia je 2. Domáca opatrovateľská služba je podľa zákona o sociálnych službách poskytovaná tým obyvateľom, ktorí majú s obcou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby, a to najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Výsledok projektu – od začiatku realizácie aktivít projektu 01.12.2021 do 31.12.2022 boli do projektu zapojené 2 opatrovateľky a 2 klienti. Prostredníctvom realizácie aktivít tohto projektu sa nám darí zvyšovať účinnosť súčasných konkrétnych nástrojov v oblasti podpory jednotlivcov a členov ich rodín v prirodzenom prostredí. Poskytovaním opatrovateľskej služby pomáhame, podporujeme a udržiavame nezávislosť, pohodu a kvalitu života opatrovaného v jeho vlastných aktivitách, pri maximálnom zachovaní dôstojnosti jeho i jeho blízkych. Vytvárame tak bezpečné a dostupné prostredie pre obnovenie, udržanie a následné prehlbovanie schopností jednotlivcov a ich rodín viesť samostatnejší život. Projekt prispieva k zlepšovaniu dostupnosti a k skvalitňovaniu poskytovania opatrovateľskej služby obyvateľom obce Kostolište.

        www.esf.gov.sk                        www.employment.gov.sk                            www.ec.europa.eu                      

Udalosti v obci

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023

volby 2023

Operačný program ľudské zdroje

OPPLZ

Program rozvoja vidieka 2014-2020

PRV logo

Integrovaný operačný program 2014-2020

Irop

SPOJENÉ VOĽBY 2022

Voľby 2022

REFERENDUM 2023

Referendum

Cestovný poriadok

Arriva

Cintorín Kostolište

Križik

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ESMAO

esmao

Enviropark

ep

Kronika Obce Kostolište

kronika