Menu
>
Obec Kostolište
ObecKostolište

OR HaZZ - oznam

OR HaZZ - oznam 1

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súlade s § 21 písm. o)zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v okrese Malacky od 30.6.2022..

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Malacky
od 30. júna 2022, od 08:00 hod. do odvolania
V súlade s ustanoveniami § 4 písm. b) zákona o ochrane pred požiarmi je každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ a podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane pred požiarmi je každá fyzická osoba povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
V zmysle § 8 písm. a), b), c) zákona o ochrane pred požiarmi sa právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) c) zákona o ochrane pred požiarmi sa fyzickým osobám na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä :
 fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru a kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,
 spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vlastníci, správcovia, užívatelia alebo obhospodarovatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona o ochrane pred požiarmi a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä :
 zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na dostupnom mieste v závislosti od plošnej výmery lesných porastov,
 udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na :
1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu, okrem stojacich živých stromov, z blízkosti objektov,
2. vytváranie rozčleňovacích pásov a protipožiarnych rozčleňovacích priesekov na rozdelenie plochy postihnutej živelnou pohromou,
3. vyčlenenie plôch, zbavených horľavých materiálov, na sústredenie zvyškov po ťažbe určenej na ďalšie spracovanie,
 vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.
pplk. JUDr. Rastislav Kalman, riaditeľ

Dátum vloženia: 30. 6. 2022 13:29
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 6. 2022 13:34
Autor: Správce Webu

Udalosti v obci

SPOJENÉ VOĽBY 2022

Voľby 2022

COVID - 19

COVID BANER

Cestovný poriadok

Arriva

Cintorín Kostolište

Križik

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ESMAO

esmao

Enviropark

ep