Menu
>
Obec Kostolište
ObecKostolište

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ riaditeľky MŠ v Kostolišti

erb

Obec Kostolište, v zmysle zákona 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, ako zriaďovateľ MŠ v Kostolišti, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ riaditeľky MŠ v Kostolišti s nástupom od 2.9.2024

Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa/ riaditeľku MŠ v Kostolišti Typ: PDF dokument, Velkosť: 448.48 kB

 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Materskej školy v Kostolišti

 

Obec Kostolište, Obecný úrad č. 66, 900 62 Kostolište v zmysle §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, článku II. zákona č. 118/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky  Materskej školy v Kostolišti s predpokladaným nástupom od 2.9.2024

Kvalifikačné predpoklady :

 • Odborná pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategória pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • minimálna 5 ročná prax

 

Ďalšie predpoklady:

 • občianska bezúhonnosť
 • znalosť školskej legislatívy
 • organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
 • aktívna znalosť PC ( Word, Excel, Internet )
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 

Požadované doklady k výberovému konaniu :

 1. Žiadosť o účasť vo výberovom konaní a profesionálny životopis
 2. Overená kópia o dosiahnutom  stupni vzdelania
 3. Fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich získané špeciálne znalosti
 4. Aktuálny odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 5. Vypracovaný návrh koncepcie rozvoja materskej školy na obdobie 5 rokov
 6. Písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Písomnú žiadosť  aj s požadovanými  dokladmi  žiadame zaslať  do 13.6.2024 na adresu : Obec Kostolište, Obecný úrad Kostolište č. 66, 900 62 Kostolište v uzatvorenej  obálke s označením „Výberové konanie – Materská škola Kostolište – Neotvárať “.

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady , budú písomne vyzvaní Radou školy  na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.   

 

 

V Kostolišti 13.5.2024

                                                                                                Mgr. Hubert Danihel
                                                                                                     starosta obce

Prílohy

Výberové konanie riaditeľ MŠ Kostolište.pdf

Výberové konanie riaditeľ MŠ Kostolište.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 448,48 kB
Dátum vloženia: 13. 5. 2024 13:40
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 5. 2024 13:48
Autor: Správce Webu

Udalosti v obci

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024

Prezidentské voľby

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024

Voľby do EU parlamentu

Operačný program ľudské zdroje

OPPLZ

Integrovaný operačný program 2014-2020

Irop

Program rozvoja vidieka 2014-2020

PRV logo

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023

volby 2023

SPOJENÉ VOĽBY 2022

Voľby 2022

Cestovný poriadok

Arriva

Cintorín Kostolište

Križik

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ESMAO

esmao

Enviropark

ep

Kronika Obce Kostolište

kronika