Menu
>
Obec Kostolište
ObecKostolište

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA ( MAS ) DOLNÉ ZÁHORIE ZAČÍNA SVOJU ČINNOSŤ

vlajka

Výzvy MAS Dolné Záhorie budú smerovať k podpore poľnohospodárskych činností a miestneho rozvoja.

Výzvy MAS Dolné Záhorie budú smerovať k podpore poľnohospodárskych činností a miestneho rozvoja.

Ing. Miroslav Košík, PhD., zástupca občianskeho sektora MAS Dolné Záhorie

Vidiecke sídla Dolného Záhoria majú špecifické potreby a čelia rozmanitým výzvam. Dôvodom spracovania stratégie CLLD bolo spojiť skúsenosti, prostriedky a ľudské zdroje mikroregiónu na posilnenie vzájomnej koordinácie, partnerstva a spolupráce pri riešení aktuálnych problémov.

V rámci svojej Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) so 100% financovaním z fondov EÚ v sume 1,753 mil. EUR, miestna akčná skupina (MAS) Dolné Záhorie podporí poľnohospodársku činnosť, osobitne mladých farmárov v oblastiach špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby, diverzifikáciu podnikov smerom k agroturizmu a službám pre vybrané cieľové skupiny v dotknutom území. V oblasti miestneho rozvoja podporí projekty miestnych obcí zamerané na zvýšenie kvality života ich obyvateľov (malá infraštruktúra, verejné priestranstvá a pod.) a tiež niekoľko projektov podpory zakladania malých nepoľnohospodárskych podnikov.

Popri financovaniu dopytovo orientovaných projektov znamená schválená stratégia CLLD aj kľúčovú podporu pre zriadenie a chod kancelárie MAS Dolné Záhorie, osobitne financovanie nákladov na personál a prevádzku kancelárie. Týmto poskytne miestnej komunite potrebné ľudské, organizačné a informačné kapacity na úspešnú implementáciu stratégie a zároveň zvýši potenciál mikroregiónu na rozvoj spolupráce, vyhľadávanie synergií a prenos dobrej praxe. Chod kancelárie MAS a jej cielené animačné aktivity významne prispejú k lepšej informovanosti a aktivizácii obyvateľov, posilnia procesy spoločného plánovania a implementácie projektov s priamym dosahom na miestne vidiecke sídla a ich obyvateľov.

Štatút MAS získalo občianske združenie (OZ) Dolné Záhorie po cca. 4 rokoch prípravných činností, keď napokon uspelo v tretíkrát opakovanej výzve vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

MAS operujúca na území Dolného Záhorie (katastrálne územie 17 obcí okresu Malacky plus m.č. Bratislava - Záhorská Bystrica, spolu vyše 62 000 obyvateľov) plánuje prvé výzvy vyhlásiť v priebehu mesiacov máj-jún 2018, informovala členka výkonného výboru MAS Zuzana Caunerová.

Tento týždeň sa konalo valné zhromaždenie MAS Dolné Záhorie spojené s predstavením manažérky kancelárie MAS a novej kancelárie, ktorá od 1.3. 2018 funguje v priestoroch miestneho kultúrneho strediska v Stupave.

Po mnohých aktivitách, ktoré najmä členovia výkonného výboru a zhotoviteľ stratégie počas štyroch rokov absolvovali, je otvorenie kancelárie zúročením celej doterajšej práce, ktorá sa realizovala okrem podpory EÚ aj s finančnou podporou obcí združených v OZ Dolné Záhorie.

Pravidelnými stretnutiami sa postupne prehlbuje vzájomná dôvera a spolupráca, ako aj porozumenie nástroja LEADER/CLLD a jeho kľúčových znakov.

 

Počas prípravy spoločnej stratégie prebiehal prieskum po obciach, aktívna výmena názorov a vyhodnotil sa relevantný rozvojový potenciál riešeného územia. Získané výstupy sa premietli do návrhu vízie, cieľov a akčného plánu stratégie.

Finalizácia stratégie bola významne sťažená viackrát sa meniacimi výberovými kritériami Riadiaceho orgánu pre CLLD a neurčitou predpokladanou výškou alokácie na stratégiu. Počas tohto obdobia zainteresovaní členovia OZ vytvorili súdržný tím a potenciál, ktorý je základom pre úspešnú implementáciu stratégie v nasledujúcom cca 4-5 ročnom období, s možnosťou získania ďalších finančných prostriedkov vo forme dodatočnej alokácie z PRV/IROP, resp. aj priamo prostredníctvom MAS ako oprávneného žiadateľa v rámci vybraných výziev EŠIF.


Aktuálne má MAS Dolné Záhorie 40 riadnych členov, z toho je 18 obcí a miest a 22 subjektov neverejného sektora. Zloženie členskej základne bolo od založenia Výkonným výborom cielene usmerňované, tak aby bolo vyvážané sektorovo aj geograficky. V súčasnosti je zloženie členov podľa sektorov nasledovné:

• 45 % zástupcovia verejného sektora (18 členov)

• 17,5 % zástupcovia podnikateľského sektora (7 členov)

• 37,5 % zástupcovia občianskeho sektora (15 členov)

 

Členstvo v MAS zostáva otvorené aj pre ďalšie relevantné subjekty alebo fyzické osoby z dotknutého územia, ktoré prejavia záujem a odhodlanie sa podieľať na širokom spektre činností MAS, ktorých strategickým cieľom je:

"Využitím vnútorného potenciálu územia prostredníctvom integrovaného prístupu k miestnemu rozvoju vedenému komunitou zvýšiť do roku 2023 jeho konkurencieschopnosť, výkonnosť a adaptabilitu, pri súčasnom zvyšovaní kvality života jeho obyvateľov a návštevníkov a pri rešpektovaní princípov udržateľného rozvoja".

 

Strategický cieľ sa bude dosahovať prostredníctvom 4 priorít stratégie CLLD:

1: Stimulácia miestnej ekonomiky a zamestnanosti
2: Fyzická regenerácia územia a zvýšenie kvality života
3: Podpora sociálneho začleňovania a boj proti chudobe
4: Partnerstvo a spolupráca

V rámci uvedených priorít stratégie CLLD bude MAS implementovať minimálne 7 podopatrení PRV a k nim komplementárnych 3 aktivít IROP, ktoré si v procesoch prípravy stratégie miestna komunita naprogramovala (min. 33 podporených projektov/ operácií).
 

Dátum vloženia: 23. 3. 2018 10:36
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 3. 2018 10:40
Autor: Správce Webu

Udalosti v obci

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024

Prezidentské voľby

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024

Voľby do EU parlamentu

Operačný program ľudské zdroje

OPPLZ

Integrovaný operačný program 2014-2020

Irop

Program rozvoja vidieka 2014-2020

PRV logo

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023

volby 2023

SPOJENÉ VOĽBY 2022

Voľby 2022

Cestovný poriadok

Arriva

Cintorín Kostolište

Križik

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ESMAO

esmao

Enviropark

ep

Kronika Obce Kostolište

kronika