Menu
>
Obec Kostolište
ObecKostolište

Zber separovaného odpadu

separovaný zber odpaduZBER SEPAROVANÉHO ODPADU V OBCI KOSTOLIŠTE

 

 

 

Od 1. júla 2016 sú obce povinné mať uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou, ktorá  zabezpečuje zber separovaného odpadu na vybrané druhy obalových materiálov.
Obec Kostolište má zmluvu uzatvorenú so spoločnosťou ENVI PACK a.s., ktorá  prostredníctvom zvozovej spoločnosti TEKOS a.s. Malacky zabezpečuje túto službu a zabezpečuje zber plastov, papiera a skla.

 

plastyPlasty

V obci  je zavedený zber plastových obalov, plechoviek a tetrapakov. To znamená, že každá domácnosť obdrží žlté vrece do ktorých je možné ukladať PET fľaše, iné plastové fľaše a obaly, hliníkové plechovky od nápojov, plechovice od potravín, alu fólie, tégliky od jogurtov, tetrapakové obaly od mlieka, džúsov a podobne. Tieto obaly by mali byť zbavené nečistôt a vypláchnuté, najlepšie v stlačenej forme.

Frekvencia zvozu týchto vriec je stanovená na každú stredu v párnom týždni. V prípade ak domácnosť vrece zaplní skôr, je možné požiadať o nové na obecnom úrade

Do vriec nepatrí:

znečistené fólie, obaly od nebezpečných látok, plechovky od farieb, podlahové krytiny( PVC ), guma, molitan, hrubo znečistené plasty ( znečistené zemou , alebo iným materiálom)
Tieto odpady patria do komunálneho odpadu, alebo na odpadový dvor !!!

zálohovanéOd 1.januára 2022 je zavedený na celom Slovensku systém zálohovania PET fliaš a plechoviek. Podmienkou je, aby fľaše a plechovky neboli pokrčené a majú označenie logom "Z".

 

papierPapier

Každá domácnosť obdrží modrú 120 litrovú nádobu na papier. Zber sa vykonávať podľa určeného harmonogramu spoločnosťou Tekos a.s. pomocou zberného vozidla.
Do nádoby na papier patrí:
kancelársky papier, noviny, časopisy, papier z obalov, papierová lepenka, kartón a podobné papierové obaly.

V prípade zaplnenia nádoby na papier je možné ďalší papierový odpad bezplatne odovzdať na odpadovom dvore.

Domácnosti v bytových domoch ( lokalita Nová Alej M. Benku ) odovzdávajú papierový odpad do modrých 1100 litrových kontajnerov, ktoré sú umiestnené v stojiskách pri týchto domoch. 

 

skloSklo

Každá domácnosť obdrží zelenú 120 litrovú nádobu s nálepkou SKLO, ktorá sa vyváža podľa harmonogramu zberovým vozidlom spoločnosťou Tekos a.s.

Do nádoby na sklo patrí:

Sklenené fľaše, sklenené poháre, poháre zo zaváranín ( bez viečka) a ostatné sklenené obaly bez vnútorného obsahu.

V prípade zaplnenia nádoby na sklo je možné ďalšie sklo bezplatne odovzdať na odpadovom dvore, kde je na to určený veľkokapacitný kontajner.

Domácnosti v bytových domoch ( lokalita Nová Alej M. Benku ) odovzdávajú sklo do zelenýchh 1100 litrových kontajnerov označených nálepkou SKLO, ktoré sú umiestnené v stojiskách pri týchto domoch.

 

elektroElektroodpad

Tento druh odpadu sa ukladá na odpadový dvor. Vývoz zabezpečuje spoločnosť, ktorá je zazmluvnená obcou.

Použité elelktrické zariadenia sa ukladajú na odpadový dvor v neporušenom a nerozobranom stave !!!

Malé batérie a monočlánky  sa zbierajú do kontajnera umiestnenom v budove obecného úradu.

 

textilStaré oblečenie, obuv a hračky

Zbiera sa v bielych kontajneroch na šatstvo, obuv a hračky, ktoré sú rozmiestnené na území obce. Šatstvo je potrebné ukladať do kontajnerov nezašpinené a v igelitových vreciach.

 

 

kovošrot   Staré železo a kovy

     Tento druh odpadu sa ukladá na odpadový dvor.

 

 

 

kompostKompostovanie

Biologicky rozložiteľný odpad sa ukladá do kompostérov, ktorí obdrží každá domácnosť . Je možnosť uskladňovať bioodpad do 900 litrových, 800 litrových a 400 litrových kompostérov, ktoré sa umiestňujú na pozemku domácnosti.

Do kompostéru patrí pokosená tráva, odpad zo záhrady, líste zo stromov, burina, piliny, hobliny, hnoj, seno, slama, drevná štiepka a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ( BRKO ).

 

BRKOBiologicky rozložiteľný kuchynský odpad ( BRKO )

Naša obec pristúpila k nakladaniu s BRKO -m formou kompostérov, ktoré má každá domácnosť v Kostolišti. Do týchto kompostérov okrem odpadu zo záhrad je možné ukladať takýto druh odpadu. Patrí sem starý chlieb a pečivo, mliečne výrobky, potraviny po záručnej dobe zbavené obalov a znehodnotené potraviny, vajcia a výrobky z nich, tepelne upravené aj neupravené nedojedené zvyšky jedla, šupy zo zeleniny a ovocia.

Domácnosti v bytových domoch ( lokalita Nová Alej M.Benku ) obdržia hnedé plastové nádoby, do ktorých sa vloží vrecko z biodegradovateľného materiálu a po naplnení sa ukladá do hnedých  120 litrových kontajnerov s nápisom BRKO, ktoré sú umiestnené v stojiskách pri týchto domoch. Kontajnery sú každý týždeň vyvážané a umývané zazmluvnenou spoločnosťou.
 

 

 

Samospráva

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024

Prezidentské voľby

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024

Voľby do EU parlamentu

Operačný program ľudské zdroje

OPPLZ

Integrovaný operačný program 2014-2020

Irop

Program rozvoja vidieka 2014-2020

PRV logo

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023

volby 2023

SPOJENÉ VOĽBY 2022

Voľby 2022

Cestovný poriadok

Arriva

Cintorín Kostolište

Križik

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ESMAO

esmao

Enviropark

ep

Kronika Obce Kostolište

kronika