Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Profil verejného obstrávateľa

 
 
 
 
 
Podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej lenZákona č. 25/2006 Z.z.) Obec Kostolište je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.
Podľa § 22 Zákona č. 25/2006 Z.z. zriaďuje Obec Kostolište na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.
Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. zverejňuje Obec Kostolište informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.
 
Verejný obstarávateľ:
Obec Kostolište
Sídlo: Obec Kostolište, Obecný úrad č. 66,  900 62 Kostolište
Číslo účtu: 323 535 1001/5600,        8722-112/0200
IČO: 00304 867
DIČ: 2020643636
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca: Mgr. Hubert Danihel,  starosta obce
e-mail: kostoliste@kostoliste.sk
Telefon: +421 34 7734 056
Fax: +421  34 7734 138