Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE KOSTOLIŠTE

Typ: ostatné
erbObecné zastupiteľstvo v Kostolišti v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a/ zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na funkciu Hlavného kontrolóra obce.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce zašle
písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie)

do 19.10.2018 do 12.00 hod.


 

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Obec Kostolište

vypisuje výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE KOSTOLIŠTE

 

V súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a/ zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce zašle

písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie)

do 19.10.2018 do 12.00 hod.

na adresu Obec Kostolište, Obecný úrad  Kostolište č.66 , 900 62 Kostolište v uzavretej obálke označenej

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA “, NEOTVÁRAŤ!“

Pracovný úväzok 20 %

Požiadavky:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru

- súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. 
  o    ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania
  voľby     hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva
  v Kostolišti

- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- znalosť základných noriem samosprávy

 

Všeobecné podmienky:

- hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov; je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1x štvrťročne podáva správu o svojej činnosti

- funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce

- vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:

- nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

- účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

- príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu

- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

- hospodárenie s finančnými prostriedkami

- plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce

- dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

 

Preveruje:

- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviská:

- k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pre ich schválením obecným zastupiteľstvom

- možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií

- výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu

- zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom

Zverejnené na:

- úradnej tabuli obce

- webovej stránke obce

- Malacko

 

V Kostolišti dňa 21.9.2018

 

 

 

Mgr. Hubert Danihel

starosta obce

OZNAM VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU HLAVNÉKO KONTROLÓRA OBCE


Príloha

Vytvorené: 21. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 21. 9. 2018 12:45
Autor: Správce Webu