Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • hu

Obsah

Výberové konanie

Typ: ostatné
erbObec Kostolište, ako zriaďovateľ Materskej školy v Kostolišti, vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na funkciu RIADITEĽ / RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY V KOSTOLIŠTI

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Materskej školy v Kostolišti

 

Obec Kostolište, Obecný úrad č. 66, 900 62 Kostolište v zmysle §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, článku II. zákona č. 118/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky  Materskej školy v Kostolišti s predpokladaným nástupom od 1.1.2020

Kvalifikačné predpoklady :

 • Odborná pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategória pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

 • minimálna 5 ročná prax

 

Ďalšie predpoklady:

 • občianska bezúhonnosť

 • znalosť školskej legislatívy

 • organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti

 • aktívna znalosť PC ( Word, Excel, Internet )

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 

Požadované doklady k výberovému konaniu :

 1. Žiadosť o účasť vo výberovom konaní a profesionálny životopis

 2. Overená kópia o dosiahnutomstupni vzdelania

 3. Fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich získané špeciálne znalosti

 4. Aktuálny odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 5. Vypracovaný návrh koncepcie rozvoja materskej školy na obdobie 5 rokov

 6. Písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Písomnú žiadosť  aj s požadovanými  dokladmi  žiadame zaslať  do 22.11.2019 na adresu : Obec Kostolište, Obecný úrad Kostolište č. 66, 900 62 Kostolište v uzatvorenej  obálke s označením „Výberové konanie – Materská škola Kostolište – Neotvárať “.

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady , budú písomne vyzvaní Radou školy  na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.   

 

 

V Kostolišti 18.10.2019

                                                                                                Mgr. Hubert Danihel
                                                                                                     starosta obce

 

 

 

Výberové konanie


Príloha

Vytvorené: 31. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 31. 10. 2019 15:47
Autor: Správce Webu